Pro závodníky
Všeobecné podmínky a pravidla závodu

Obecné

 • Závodů se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci.
 • Každý závodník prohlašuje, že je osobou starší 18 let, případně má souhlas svého zákonného zástupce. Závodníci mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce. Závodník dětské kategorie je povinen dostavit se v den konání akce na prezenci závodníků v doprovodu zákonného zástupce (matka/otec/soudem určená osoba) nebo odpovědné osoby zastupující vysílací organizaci.
 • Každý dospělý závodník/přihlašující rodič/přihlašující organizace jsou povinni vytisknout, vyplnit a v den akce na místě prezence předložit čestně prohlášení, které obdržely emailem uvedeným při online registraci.
 • Každý závodník si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé při účasti v závodě.
 • Účast v závodě je na vlastní riziko. Na samotných závodnících leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a schopnosti absolvovat závod.
 • Všichni závodníci musí být plavci.
 • Každý závodník prohlašuje, že se akce účastní dobrovolně.
 • Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky.
 • Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě nebo jeho sledováním.
 • Každý účastník je povinen mít uzavřeno zdravotní pojištění na dobu závodu pro případné ošetření záchrannou službou nebo hospitalizaci.
 • Veškeré fotky i video záběry pořízené během závodu mohou být pořadatelem použity k vlastní propagaci bez nároku na honorář.
 • Žádné z rozhodnutí pořadatelů nepodléhá soudnímu přezkumu. Každý účastník závodu se musí řídit pokyny pořadatelů, dobrovolníků a rozhodčích a to i v případě jejich výzvy opustit trasu závodu a nepokračovat v něm.
 • Každý účastník je povinen přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách.
 • Ceny vítězům jsou předávány pouze v den závodu po jeho ukončení. Ceny nejsou právně vymahatelné.
 • V případě mimořádně nepříznivých povětrnostních podmínek nebo z jiných závažných důvodů může organizátor závod zrušit bez náhrady a to nejpozději 1 den před jeho konáním. O tomto kroku bude závodníky informovat elektronickou korespondencí, zveřejněním informace na webových stránkách akce a facebookovém profilu akce.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo změn a chyb v programu a propozicích.

Registrace

 • Pořadatel má právo přerušit nebo uzavřít registraci bez předchozího oznámení.
 • Registrace je možná pouze formou on-line registračního formuláře na webových stránkách pořadatele nebo na místě v den závodu.
 • Registrace je považována za platnou až po jejím zaplacení, a to částkou platnou v den platby, která je v plné výši připsána na účet pořadatele.
 • Registrační poplatek potvrzený účastníkem v objednávce je konečný a nelze ho převést na jinou osobu.
 • O stornování registrace a refundaci startovního poplatku lze zažádat nejpozději 10 dní před závodem na email pořadatele.
 • V případě včasného doručení žádosti o stornování registrace vrátí pořadatel závodníkovi startovní poplatek snížený o administrativní poplatek, který činí 50 Kč.
 • Při podání žádosti o stornování registrace po výše uvedeném termínu již nebude refundace startovního poplatku provedena. Poplatek propadá bez náhrady pořadateli.
 • Objednávky nezaplacené do 7 pracovních dnů od jejich vytvoření (a to nejpozději do pondělí před prvním závodem jsou automaticky zrušeny.
 • Objednané tričko nelze dodatečně stornovat ani měnit jeho velikost. Tričko lze vyzvednout pouze v den závodu, a to ve stanu prezence.
 • Kontaktní telefon v případě problémů s regsistrací: 606 703 717

Pravidla pro absolvování závodu a překonání překážek

 • Závodník se po dobu závodu nesmí dostat mimo vyznačenou trať. V opačném případě bude diskvalifikován.
 • Pomalejší závodník musí uvolnit dráhu rychlejšímu závodníkovi a umožnit mu bezpečné předběhnutí.
 • Každý závodník má pro překonání překážky 3 pokusy. Po vyčerpání třetího pokusu bude diskvalifikován.
 • V družstvu je nositelem čipu pouze jeden závodník. Ten musí překročit cílovou čáru jako poslední z družstva. V opačném případě nebude družstvu započten cílový čas a bude diskvalifikováno.
 • Před závodem ani v jeho průběhu nesmí závodník požít alkoholické, návykové nebo jiné omamné látky.
 • Závodníci startují chronologicky dle startovních čísel. Každý závodník musí být včas připraven ve startovním prostoru. Závodník, který nebude připraven v době svého startu bude diskvalifikován.
 • Časoměrný čip je v kategorii jednotlivců nepřenosný (neplatí v rámci družstva).
 • Každý závodník je povinen časoměrný čip odevzdat neprodleně po ukončení závodu rozhodčímu nebo obsluze časomíry. Čip je majetkem společnosti zajištující časomíru a účastníkovi se pouze zapůjčuje, nevrácení čipu může vézt k vymáhání částky ve výši pořizovací hodnoty čipu (500 Kč)
 • Pokud závodník ukončí závod před dosažením cíle, musí okamžitě opustit trať a pokud možno bez prodlení se dostavit k nejbližšímu stanovišti rozhodčího.

Doporučený závodní oděv

Doporučujeme sportovní rukavice, pevnou obuv a oblečení, které můžete po absolvování závodu postrádat. Ideální je také oděv s názvy nebo logy vysílací organizace. Čisté oblečení na převlečení s sebou.

Ochrana zdraví

Organizátor závodníkům důrazně doporučuje použít ochranné pomůcky (přilba, rukavice, pevná obuv, chrániče kloubů, páteře apod.) a nechává na každém závodníkovi zvážení výše osobního rizika a jeho rozhodnutí zda ochranné pomůcky použije. Dále organizátor doporučuje připojistit se před závodem pro případ úrazu.

Generální partneři
Hasičský záchraný sbor Karlovarského kraje Městský dům kultury Sokolov Karlovarský kraj http://www.zivykraj.cz/cz/
Hlavní partneři
Studio Fresh Net s.r.o, Karlovy Vary Marent půjčovna stavebních strojů Drechsler - zemní práce Běh a funkční fitness PHP servis - podnik hasičské prevence CRAFT - functional sportswear Wolfnet
Sponzoři
Jaroslav Blažej - výroba strojů a zařízení Protenax Vodohospodářská společnost Sokolov Eletur Zverimex Pajtaš Nero drinks
Hlavní mediální partneři
Regionální Televize
Mediální partneři
Kamelot www.ronnie.cz - Kulturistika a bojové sporty