Pro závodníky
Všeobecné podmínky a pravidla závodu

Obecné

 • Závodů se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci.
 • Každý závodník prohlašuje, že je osobou starší 18 let, případně má souhlas svého zákonného zástupce. Závodníci mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce. Závodník dětské kategorie je povinen dostavit se v den konání akce na prezenci závodníků v doprovodu zákonného zástupce (matka/otec/soudem určená osoba) nebo odpovědné osoby zastupující vysílací organizaci.
 • Každý dospělý závodník/přihlašující rodič/přihlašující organizace jsou povinni vytisknout, vyplnit a v den akce na místě prezence předložit čestně prohlášení, které obdržely emailem uvedeným při online registraci.
 • Každý závodník si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé při účasti v závodě.
 • Účast v závodě je na vlastní riziko. Na samotných závodnících leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a schopnosti absolvovat závod.
 • Všichni závodníci musí být plavci.
 • Každý závodník prohlašuje, že se akce účastní dobrovolně.
 • Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky.
 • Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě nebo jeho sledováním.
 • Každý účastník je povinen mít uzavřeno zdravotní pojištění na dobu závodu pro případné ošetření záchrannou službou nebo hospitalizaci.
 • Veškeré fotky i video záběry pořízené během závodu mohou být pořadatelem použity k vlastní propagaci bez nároku na honorář.
 • Žádné z rozhodnutí pořadatelů nepodléhá soudnímu přezkumu. Každý účastník závodu se musí řídit pokyny pořadatelů, dobrovolníků a rozhodčích a to i v případě jejich výzvy opustit trasu závodu a nepokračovat v něm.
 • Každý účastník je povinen přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách.
 • Ceny vítězům jsou předávány pouze v den závodu po jeho ukončení. Ceny nejsou právně vymahatelné.
 • V případě mimořádně nepříznivých povětrnostních podmínek nebo z jiných závažných důvodů může organizátor závod zrušit bez náhrady a to nejpozději 1 den před jeho konáním. O tomto kroku bude závodníky informovat elektronickou korespondencí, zveřejněním informace na webových stránkách akce a facebookovém profilu akce.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo změn a chyb v programu a propozicích.

Registrace

 • Pořadatel má právo přerušit nebo uzavřít registraci bez předchozího oznámení.
 • Registrace je možná pouze formou on-line registračního formuláře na webových stránkách pořadatele nebo na místě v den závodu.
 • Registrace je považována za platnou až po jejím zaplacení, a to částkou platnou v den platby, která je v plné výši připsána na účet pořadatele.
 • Registrační poplatek potvrzený účastníkem v objednávce je konečný a nelze ho převést na jinou osobu.
 • O stornování registrace a refundaci startovního poplatku lze zažádat nejpozději 14 dní před závodem na email pořadatele.
 • V případě včasného doručení žádosti o stornování registrace vrátí pořadatel závodníkovi startovní poplatek snížený o administrativní poplatek, který činí 50 Kč.
 • Při podání žádosti o stornování registrace po výše uvedeném termínu již nebude refundace startovního poplatku provedena. Poplatek propadá bez náhrady pořadateli.
 • Objednávky nezaplacené do 7 pracovních dnů od jejich vytvoření (a to nejpozději do pondělí před prvním závodem jsou automaticky zrušeny.
 • Objednané tričko nelze dodatečně stornovat ani měnit jeho velikost. Tričko lze vyzvednout pouze v den závodu, a to ve stanu prezence.
 • Kontaktní telefon v případě problémů s regsistrací: 606 703 717

Pravidla pro absolvování závodu a překonání překážek

 • Závodník se po dobu závodu nesmí dostat mimo vyznačenou trať. V opačném případě bude diskvalifikován.
 • Pomalejší závodník musí uvolnit dráhu rychlejšímu závodníkovi a umožnit mu bezpečné předběhnutí.
 • Každý závodník má pro překonání překážky 3 pokusy. Po vyčerpání třetího pokusu bude diskvalifikován.
 • V družstvu je nositelem čipu pouze jeden závodník. Ten musí překročit cílovou čáru jako poslední z družstva. V opačném případě nebude družstvu započten cílový čas a bude diskvalifikováno.
 • Před závodem ani v jeho průběhu nesmí závodník požít alkoholické, návykové nebo jiné omamné látky.
 • Závodníci startují chronologicky dle startovních čísel. Každý závodník musí být včas připraven ve startovním prostoru. Závodník, který nebude připraven v době svého startu bude diskvalifikován.
 • Časoměrný čip je v kategorii jednotlivců nepřenosný (neplatí v rámci družstva).
 • Každý závodník je povinen časoměrný čip odevzdat neprodleně po ukončení závodu rozhodčímu nebo obsluze časomíry. Čip je majetkem společnosti zajištující časomíru a účastníkovi se pouze zapůjčuje, nevrácení čipu může vézt k vymáhání částky ve výši pořizovací hodnoty čipu (500 Kč)
 • Pokud závodník ukončí závod před dosažením cíle, musí okamžitě opustit trať a pokud možno bez prodlení se dostavit k nejbližšímu stanovišti rozhodčího.

Doporučený závodní oděv

Doporučujeme sportovní rukavice, pevnou obuv a oblečení, které můžete po absolvování závodu postrádat. Ideální je také oděv s názvy nebo logy vysílací organizace. Čisté oblečení na převlečení s sebou.

Ochrana zdraví

Organizátor závodníkům důrazně doporučuje použít ochranné pomůcky (přilba, rukavice, pevná obuv, chrániče kloubů, páteře apod.) a nechává na každém závodníkovi zvážení výše osobního rizika a jeho rozhodnutí zda ochranné pomůcky použije. Dále organizátor doporučuje připojistit se před závodem pro případ úrazu.

Generální partneři
Hasičský záchraný sbor Karlovarského kraje Městský dům kultury Sokolov Ministerstvo obrany České republiky Karlovarský kraj http://www.zivykraj.cz/cz/
Hlavní partneři
Studio Fresh Net s.r.o, Karlovy Vary Marent půjčovna stavebních strojů INOVBěh a funkční fitness PHP servis - podnik hasičské prevence Wolfnet
Sponzoři
Vojenská zdravotní pojišťovna Jaroslav Blažej - výroba strojů a zařízení Vodohospodářská společnost Sokolov Eletur Zverimex Pajtaš Nero drinks Květinářství Pampeliška
Mediální partneři
Regionálí televite Rock Radio